baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Terminy opłat-lokale użytkowe

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują indywidualne numery kont bankowych (przypisane każdemu z najemców lokali użytkowych z osobnym podziałem na opłaty za: czynsz i świadczenia), na które należy terminowo dokonywać płatności.

Za datę dokonania wpłaty należności za czynsz i świadczenia uważa się datę wpływu środków na rachunek Wynajmującego (ZGN Bielany), nie zaś datę nadania (przekazu) środków pieniężnych, stąd warto pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat.

Czynsznajmulub odszkodowanie i opłaty dodatkowe należy regulować w terminie określonym na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego!!! (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany).

Wpłat można dokonywać:

  1. przelewem na numery kont bankowych, przypisanych indywidualnie dla każdego najemcy, zamieszczonych na fakturach;
  2. w Punkcie Kasowym InPost (w siedzibie ZGN Bielany) czynnym codziennie w godzinach 8:00-15:00 (przerwa: 12:00-12:30).

WAŻNE:
W przypadku nieterminowego regulowania należności za lokal mieszkalny naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 7 % w skali roku, co stanowi 0,58% w skali miesiąca. Odsetki nalicza się od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Wysokość odsetek ustawowych określa Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych.