baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Prawo budowlane-podstawy prawne

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (oprac. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141 pozz.1492)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) 
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256) 
 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) 
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - (tj. Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1844, z 2009 r. Nr 39 poz.309, Nr 65, poz. 545, z 2012 r. poz.951)
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) 
 9. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. 1994 nr 119 poz. 567)

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA m.st. Warszawy

 1. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
  Zał. 1 - Zakres i tryb pracy komisji konkursowej;
  Zał. 2 - Przykładowy wzór umowy najmu na czas oznaczony / nie dłuższy niż 10 lat
  Zał. 3 - Przykładowy wzór aneksu do umowy najmu
  Zał. 4 -
  Przykładowy wzór porozumienia remontowego
  Zał. 5 - Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony   

UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY

 1. Uchwała nr 793/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Standardów Napraw Lokali"
  Zał. 1 -   Standardy Napraw Lokali
 2. Uchwała nr 794/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia dopuszczalnej wysokości wydatków w zł/m² powierzchni użytkowej lokalu ponoszonych na remont